•  Title type
  • Document type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1180975 documents  collapsed to 1129Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
45 
(... -třil víc, si jí chce vzít ji - nej, zví - řá - tka vy ta je jí pou tak ta na - še lá - ska ja - ko vše-cky, pá - tka, ra - dost ská - la, ptá - čá ■ krá-sná změ - ni přec ne jí-t 5 [— —i—* -—-—.i ...)
Page
175 [85] 
(... šel sem „Ví -tám Dyť je ce - stou, te - be, pannen 1" § t v -y—J —7 r 7 V-1 T 7 ' I r ...)
(... 45. Šel sem lesem... 85 * Sousedská. np i £ • 1. Sel sem 2. Po - tka 3. Proč bych le ...)
Page
[6] 
(...  —■ v v- ^ r~^ žzz«/z t^z7zzzy?zz/ crm/n t f i/rftj 0 -- v/ V "■N Q ...)
(... *J a—: ^Xr7-xf * Ti F i.L-Xfc*.-fe^ f/t - v/<< // Z z /riA/Ti isru^y yfj rri v e/C4A/rri ...)
Page
194 
(... XXXVIL » Women ono doo ze do tka » AXXVHEL > Z BO p ey nO 3,04 v SPO A M ska > v 19024 a ae ed Přehledné tabulky a grafické 1862—1902 ... . ... » správa pokladní za t. 1002.44, pa 14 "ODEAVA Spřásce -HOVIH Za C ...)
Page
122 
(... výslech před celým sněmem. V tom psaní také praví: »Omnes clerici camerae Domini Papae et omnes custodes valde pie me tractant«, t. i. »všichni duchovní pa- pežova dvora a všichni strážci zacházejí se mnou ...)
Page
264 [152] 
(... Mar-já jen vy-křik-la, tři kro-ky u 8. Vče-ra rok ze - mře-la ma-tka, dneska za - se Ka-ro-lín - ka ...)
(... ! í POZN. Zpíval mi Vojtěch Havlíček v Dráhově již r. 1896. Později mi doplnil slova Jan Vašta v ...)
Page
V 
(... ^ 7MUTVM- vTvi^vÁ^t-uw- n-tít^N-ratn. Čvv^f ^úvrrwvS UÍx. I^x| S: Jn-v^rtcM^ic JjvůUúi— q ...)
(... ^diXbilnvpíLtUK&Q ,y-ivm_ Ce-Mvrrv. ~ f-t. & . Cf VÚ^útL mX*č/H ctřAidL.J&v n/tefft* ■ '/Ttyvi#u£ víjMtivA tlM1 ...)
Page
1 
(... v.nSIIíiMvv^ 1 mSwÁ ',SkmBB!lm SWT/ lafety »# Ty,.* v EBBi P%Wa: X 1«Ä"1;:& «\ sal ^uflgafe *d ...)
(... .) ......'.... pěšina y Š Í kostely 0 1 mlýny 9 Ö š synagogy, klášter H &J t i t kaple, socha, kříž o1” # elektrárny ...)
Page
484 
(... poškození si v podobných půdách musíme všimnouti. Následkem toho je podvázána jak nassávací schopnost, t. j ...)
(... redukuje železité sole v železnaté; nejčastěji vzniká kyselý uhli- čitan železnatý Fe (HCO ...)
Page
586 
(... staropražský tka-ničkář Blažej Bresl (Presl) zase z 23 kop 8 gr. míš., které mu pan Arnošt zůstal dlužen za všelijaké zboží kupecké,76 19. dubna 1606 Rolant z Holandu, dvorský kupec v Menším městě Pražském, z 67 kop ...)
Page
51 
(... Svar-cen - ber - ka mla vše - cky děv - čá - tka na ba - vor - ské hra dé - ho, u - hlí - dal ho ...)
(... první nepřichází vůbec v úvahu, poněvadž žil již v letech 1547 -1600. | 3.[ Ferdinand V. Dobrotivý, jenž ...)
Page
144 
(... . V. - Praha II., U Karlova 3. T. 33647. HALÍK Rudolf, redaktor, 61. předsedni- ctva strany republ ...)
(... - clav, prelát, kap. probošt olomouc. v. v. - * 21. I. 1861 Salzburg. - Č. Články histo- rické a ...)
Page
132 [64] 
(... 64 p p i r r p 1 p p~n ty kde ma - lý zví-řá-tka, se ptá - ci zpí-va-jí, tam stro-mů na ...)
(... se na více nepamatovala a všichni ostatní zpěváci na Blatech Zbudovských, které jsem v té věci ...)
Page
375 
(... (sr.: Do tři krati prosil Bartoš 59, Geb. H. ml. IV 436, t. j. do třetice). doba 198 p. 91; jinak vždy čas, -u: já sem ještě zde nebul toho času 947 ř. 9 zd. a j, často-v č. množ.: ty čá- sy, když ...)
Page
472 
(... III str. 505-506 Peterka, Josef II str. 188 P e t i š к a, Eduard II str. 188-191 P ě t i v о к ý ...)
(... o v á, Vlasta III str. 509 P i x a Jan II str. 207 Plac he tka, Jiří II str. 207-208 Plánek, Jan ...)
Page
101 
(... Strana zimozelen okoličnatý = hruš- tka okol. 44 o y slatobýl oběcný „-. < ..70 „zlatý déšť“ v. čilimník ...)
(... Strana vstavač širolistý: . <.. 86 všedobr v. merlík všedobr .. 20 všivec bahenal. 7D P POOR O n ...)
Page
20 
(... opakovala se tato přísaha u krajského v Dlouhé vsí. Akcis ten zrušen |. 1714. V následujících letech trpělo městečko průchody vojákův. Přes to trvaly trhy a pracováno od sousedstva. Bylo tu 18 tka ...)
Page
83 
(... výživa lidu a tedy nutný zákrok a příp. i zákaz. Tudíž ještě ve- čer v sobotu zakročilo 6 členů: Dr. Z tka Šulc, Zdráhal, Svoboda, Kříž a Pa vlík—Sychra u okr. hejtmana Hiebla, který vývoz obmezil. K ...)
Page
173 
(... . (v Haider- waldu), Hájek Josef, Jerhort Jan, Kapuletý Frant., Ne- kola Jan, Novotný Augustin. Koláři ...)
(... , Vokurka František. Pekaři: Berounský Karel, Šestauber Matěj. Prodej doby- | tka: Benák Antonín. Prodej ...)
Page
39 
(... k Peaky ey ě Bu p tka Poe né P dě 4 „Dnes budeš hlídat, paní myslivcová, ty!“ povídal ji při ...)
(... své věrné, od- dané mu ženy, v myslivně. Třeba ji měl vedle sebe tři dny mrtvou, přece jen byli spolu ...)

>loading more documents...