•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
803 documents  collapsed to 65Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
389 
(... nadložního humusu v hrub ý mrtvý kryt (hrabanku), drť a měl, jak o tom bylo pojednáno v části o humusu. Pod ...)
Page
41 
(... hrub- šími. Tu kdo vchází, musí projíti trojí branou: první má zdi 20 střevícův zšíři a 40 zvýši a ...)
(... volno, co komu libo .. .“ Dle Fr. Palackého „Dějin národu českého.“ “) V tom se Eneáš mýlil nevěda, že ...)
Page
694 
(... uvolila Dorota Hrub-šová, podezíraná, že 'udělala’ Důře, dceři kováře Ambrože, že jí ob- 959 Radní kopiář ...)
(... , »že má kšaft od Mandy i od mateře své, 'kšaft1 jej nazývala«; Manda Petrova prý mluvila, »že o tom ...)
Page
70 
(... ryze německou, kdybychom o tom neměli výslovných zpráv. Pro původní německost Lidmaní svědčí nejen ...)
(... část Sajstajch), Spitzacker (dn. Spicokry); Hrub-wiesen, Lausswiessna (dn. Lousbizny), Lemerwiessna ...)
Page
563 
(... minouti a projíti tomu poka- zování nedal, dokládaje se v tom paměti úřadu, než on Martin jsúc původem k ...)
(... ortel předešlý vztahuje v tom způsobu, jakž jest tejmž ortelem vyměřeno, má zůstati. Pak Jan Červenka ...)
Page
229 
(... 8 7,6 776 785 861 810 4 Hrub� Jesen�k 4,5 3,7 5,9 797 816 853 807 5 Jablunkovsk� br�zda 8,2 8,2 ...)
(... Hornomoravsk�m �valu z�sk�me v�en�m pr�m�rov�n�m teplotu o 0,4 �C ni��� ne� prost�m pr�m�rem a p�i- tom z ...)
Page
208 
(... v tom siln�m svazku P�sn� je na 180 stran pozn�mkov�ho textu. Mo�n�, �e bude pro n�koho zbyte�n ...)
(... �, interpunkce, a kdy� potom n�koho napadne odstra�ovat hrub� chyby (t�eba v �M�ji": k nohoum, po hrob�ch ...)
Page
42 
(... - kaly IPS Praha a Metrostav (15 bod�) a nepatrn� h��e na tom byly Vodn� stavby Praha s 14 body. V�razn� nej- hor�� souhrnn� ohodnocen� 9 bod� maj� Vojensk� stavby. Toto souhrnn� hodnocen� je zna�n� hrub ...)
Page
320 
(... rozdělena na několik polí, pět až šest Každému poli odpovídá jiné síto, cd jemnějšího к hrub- šimu ; mouka ...)
(... jemnějšího proudu vzduchu bud nassávaného nebo tendence přítlačné, dle soustavy v tom neb onom závodě po ...)
Page
20 
(... ". Co z toho pocházelo, jakou nekatolíci při tom škodu mívali a jak byli šizeni od těch, jimž s důvěrou ...)
(... Hrub- šové, podaná perkmistru hor viničných pražských; odpovědí Daniela Vác. Valeciusa; replika ...)
Page
13 
(... : Kolik ušetříte při nákupu všech výrobků označených 3+1 zdarma? Čokoláda Tom a Jerry mléčná, oříšková 3 ...)
(... 28,40 «MIO dmCaíe HRUB Doporučené reklamní ceny. Nabídka trvá do Obdržíte pouze ve SPAR obchodech s ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
74 
(... příklad režijní náklady nebo daně. Zde je přehled dani: v desetiletí: zaplaceno daní: % hrub. výnosu ...)
(... je obrazem zemědělského podni- kání. Zmínil jsem se už o tom, jak na dvorech hospodařili. Nyní uvedu ...)
Page
15 
(... � zabezpe�en� formou odstupn�- ho, jestli�e se na tom s uvol�ovan�m pracovn�kem dohodla; poskyt- nut ...)
(... ), p��slu�� odstupn� v z�kladn� v�i, kter� �in� p�tin�sobek pr�m�rn�ho m�s��n�ho hrub�ho v�d�lku, zji ...)
Page
(30) 
(... �, V�t�zslava Rothbauerov� spolupr�ce na grafick� �prav�: Tom� Palkovsk� Z AUTORSK� ZPR�VY ...)
(... mostu. �t�tov� zdi hlavn� hotelov� ��sti budou z hrub� opracovan�ho p�skovce s pozlacen�- mi vrypy ve ...)
Page
442 
(... 442 jednání jsem přistoupil na formu, kterou znáte: řídí G. Friedrich s Bor., Hrub. a Klec ...)
(... . Tedy zkrátka smluvenou formu jsem přijal jako nutné zlo a nejvíc mně při tom mrzelo, že ústav historic ...)
Page
203 
(... ŽENSKÉ LISTY 203 vařením, pečením, smažením a jinými možnostmi umění kuchař- ského. Při tom ...)
(... dodáme, o tom není pochyby; platí to ze- jména pro potravu rostlinnou; buňky rostlinné totiž uzavřeny ...)
Page
211 
(... znam všech těchto zápisů spočívá především v tom, že zachycují věci jinde nepostižené a tato ...)
(... jen v hrub- ších obrysech, je zde nutná spolupráce s různými organizacemi Národní fronty, kde se ...)
Page
220 
(... ., 7. listopadu r. 1821, které spíše podobaly se jakémusi soudu inkvisice. Runič byl nevázaně hrub ...)
(... . v záštitu professorů, o tom, jak v »třiceti krocích od paláce cárského opovážili se uprostřed noci ...)
Page
305 
(... knih, co jí nervy vypovídají, ani ta její pracovna není jí tak milá. Je to nevděčnost. Hrub-nou jí city ...)
(... její samotu, upokojil touhu po lidské bytosti důvěrně citem spojené... Je tu v celém tom prostředí, ve ...)
Page
[82] 
(... . M dopise s hrub- Jtama bylo psáno, že anonym všechno ví. Proč má panička pse a, proč tak velkýho ...)
(... . Panička nám dopis nečetla, říkala, že je hrozný, jak můžou bejt lidi zlý. Jak o tom nemohla přestat ...)

>loading more documents...