•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1432 documents  collapsed to 63Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
309 
(... 304 Busco; Čeněk: Čenko, Schenko r. 1286; Racek: Račko; Vítek: Vitco, Witigo, Wittigo; Víšek ...)
(... ., jasně znějíce, zůstaly až na malé výjimky, na př. Nemoy, hrub- šího zkomolení ušetřeny. Nepatří do řady ...)
Page
694 
(... rvačkách i v ozbrojených šarvátkách. R.1617 poručil městský rychtář knapovi poraněnému v hádce, »aby šel k ...)
(... lékařské prognosy daleko za jeho slavnou pověstí.961 R.1567 byl Václav Tomec, zraněný od Martina Harudy ...)
Page
720 
(... Pelhřimově.182 V jakém poměru k Jakubu Hrubšovi byla Kateřina Hrub-šová, která měla r. 1578 na 27. domě II ...)
(... Jenkovu.179 Předměstský dům doplatil Hrubeš r. 1587,180 ale jak dlouho jej držel, nelze říci, stejně jako ...)
Page
248 
(... 248 D. XXU. Dodavek k řádům selským a instrukcím hospodářským: V 6. odstavci v 1. r ...)
(... : [se] k vejchodu; — ve 4. r. s ni[mi] volnou: * nimi povolnou; — v 5. ř. . . . jednoho: v tom jednoho ...)
Page
36 
(... ov�len� hrub� �t�rk , ojedin�le a� 5 cm v pr�m�- ru. Q - rezav� hn�d� hrub� p�s�it� �t�rk. R - �ed ...)
(... , (� - sv�tle �ed� hrub� �t�rk (asi 15 cm) dob�e opracovan� s p��m�s� p�sku. H - hn�d� hrub� �t�rk s p��m ...)
Page
36 
(... N�vrh budovy lubla�sk�ho Sokola, Projekt opery v Lublani (spolu s A. Hrub�m), 1892 1889 (Polabsk� muzeum Pod�brady) L ^r i Stavba ocelov�ho mostu pfes S�vu (rozpon 84 m), 1889 Dostavba zemsk�ho ...)
Page
XI (53) 
(... PRACOVN� PSYCHOLOGIE Hrub� ��f=stres Pro miliony lid� je jejich pracovi�t� m�stem trval�ho stresu v d�- sledku neuznal�ho ��fa, kter� je no�n� m�rou i v jejich snech. A fa hrub�, arogantn� f V ...)
Page
15 
(... budou zapo��t�vat jako hrub� v�d�lky. l. Pracovn� pom�r Vykon�v�-li ob�an v pracovn�m pom�ru dal�� v�d ...)
(... JUDr. VLADIM�R VO�͊EK ODCHODOV� ZABEZPE�ENI V V SOUB̎N� V�KON R�ZN�CH �INNOST� A ��AST NA ...)
Page
(V) 
(... Dvo��k Karel: O N. Melnikov�-PapouSkov� (�Lubok") ...... 42�43 Hrub� Anton�n: O Vojtovi Bere�ovi (�Nov� ��d? Nov� �lov�k?") . 199�200 O Robertu Kore�r�m (��iv� slova").............199�200 O ...)
Page
3 
(... požadavkům moderní doby 19931 -» f ^ l l l l l l l H.J.ZAPLETAL SP. S R. O. •^ < < ŽAL. R. 1883. PŘEROV. ŽAL. R. 1883. l l l l l '///ÚP/ďď''''''''^^^^ < < l C m i Parní pila ...)
Page
32 
(... � hrub� p�edm�ty utrakvis- tick� liturgie. M�d�n� ciborium z O�e- chov� �i mosazn� z Brna slou�ily v ...)
(... ��� u kovoliteck�, kov��sk� a hrn���sk� v�roby p�eva�ovala hrub�� a s�riov� pr�ce, p�ev�n� u�itkov ...)
Page
(3) 
(... �te a jeho hrov�ch �innost� a na z�v�r v�dy p�e- hled typ� hra�ek vhodn�ch pro p��slu�n� v�k. V dne�n ...)
(... � i hrub� motoriky, doch�z� postupn� k n�- kter�m d�le�it�m v�vojov�m moment�m (posazo- v�n�, lezen ...)
Page
102 
(... — 102 — Oznámení. Jelikož se k valné hromadě na den 19. března t. r. svolané nesešel dostatečný ...)
(... . . . . Černá..... Otruby. Pšeničné hrub; . . „ jemné . . Žitné..... Ometek .... Kroupy ...)
Page
118 
(... . Působením tímto tvoří se největší část nánosu, kdežto usazování hrub- ších částic připlavených, tvoří jen ...)
(... volby nabídky bez ohledu na výši nabízené ceny. Starosta: Dr. Josef Mareš v. r. Kapry, štiky, líny a ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
74 
(... příklad režijní náklady nebo daně. Zde je přehled dani: v desetiletí: zaplaceno daní: % hrub. výnosu ...)
(... r. 1853 ve vídeňské, pak v konvenční. A v roce 1858 přišla měna rakouská, která měla být ...)
Page
220 
(... ., 7. listopadu r. 1821, které spíše podobaly se jakémusi soudu inkvisice. Runič byl nevázaně hrub ...)
(... byla zvláštní kommissi, která až do r. 1827 asi schválně věc tuto protahovala, a pak byla rozpuštěna ...)
Page
138 
(... datování možné pouze podle keramiky — a ta je mnohdy málo výrazná. U zlomků hrub- ších tvarů bez výzdoby ...)
(... . j. 3021/59. 5. J. Filip, 1. c. 286, 288. 6. R. Pleiner, Üvaha o halštatsko-laténské sídlištní ...)
Page
23 
(... , závistiví hrub- ci). Citace budějovických výsad prý prohlašují za „kahle Possen" (chladné frašky). Kde prý byli Třeboňští, když r. 1631 se musili v Budějovicích bránit proti solnímu monopolu, který dal ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... . Sokolovna, prvi na Slovensku, postaveni v r 1923. reálné gymnázium, stávané v roku 1929, r. kat. fudová ...)
(... trieda bola pře sedliakov, tu bola voda už teplej- šia, nakolko sedliaci malí hrub- šiu kozu. Tretia ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
442 
(... 442 jednání jsem přistoupil na formu, kterou znáte: řídí G. Friedrich s Bor., Hrub. a Klec ...)
(... ustanovila schůze sboru dne 5. června t. r., na níž jsem ovšem nebyl. Řekl jsem tedy Klecandovi, že to je ...)

>loading more documents...